Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

About us

 10

อาจารย์ พรสรัญ   รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • โค้ชผู้บริหาร เพื่อความสุขและความสำเร็จ
  • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การเงินการบัญชี และการบริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงกว่า 15 ปี
  • ได้รับอนุญาตเป็น “Licensee” ของ “LMI” Leadership Management International Inc.;.U.S.A.ในการอำนวยการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ของ LMI