Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Upcoming seminar |

การจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และประมาณการทางการเงิน (Strategic Business Planning & Financial Projections)

การจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และประมาณการทางการเงิน (Strategic Business Planning & Financial Projections)

29 ตุลาคม 2563

โรงแรมรามาดา เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการจัดทำกลยุทธ์
กลั่นกรองด้วยการจัดแผนธุรกิจและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
ลงมือปฏิบัติด้วยภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 

ทำไมท่านจึงควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้  

ปัจจุบัน กิจการประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและไม่แน่นอน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาธุรกิจให้อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน บางกิจการอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ ต้องอาศัยการปรับวิสัยทัศน์ คิดกลยุทธ์ใหม่ๆ สามารถแปลงความคิดเป็นแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ และมีแผนการปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จ

Course Outline: เวลา 9.00-17.00 น.

 • เข้าใจหลักการลงทุน และการบริหารการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น (Value-Based Management)
 • การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Planning) และประเด็นที่ต้องพิจารณา
 • ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ ตัวอย่าง และรูปแบบ
 • การเลือกแหล่งเงินทุน และต้นทุนของเงินทุน (WACC)
 • การกำหนดข้อสมมติฐาน และรูปแบบการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flows Projections Models)
 • การจัดทำประมาณการทางการเงินระยะยาว (Financial Projections) และประเมินความ เสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
 • เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุน (Capital Budgeting), DCF, NPV, IRR, Break-even   และแนวทางการตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา:  การจัดทำแผนธุรกิจ และประมาณการทางการเงินของโครงการประเภทต่างๆ

(โปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop มาด้วย เพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติตาม Template)

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • Executive Coach: LMI-Leadership Coach, Financial Coach, Life Coach
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย