Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Upcoming seminar |

Managing Profit by Budgeting (การบริหารกำไรด้วยระบบงบประมาณ รุ่นที่ 13)

Managing Profit by Budgeting (การบริหารกำไรด้วยระบบงบประมาณ รุ่นที่ 13)

27 สิงหาคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

“ เครื่องมือในการบริหารธุรกิจที่สำคัญ คือ ระบบการวางแผนและควบคุมกำไรด้วยระบบงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และเกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ”

Course Outline:

 • การกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
 • เทคนิคการวางแผนและควบคุมกำไร
 • กระบวนการจัดทำแผนงานประจำปีและงบประมาณ
 • วิธีการตั้งงบประมาณและการกำหนดข้อสมมติฐานด้านต่างๆ
 • การจัดทำงบประมาณของธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ
 • การปรับงบประมาณให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (Rolling Forecast)
 • การใช้งบประมาณเป็นมาตรการในการวัดผลและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง กรณีศึกษา

อำนวยการสอนโดยอาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • Executive Coach: LMI-Leadership Coach, Financial Coach, Life Coach
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน  
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย