Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Courses, Upcoming seminar |

การวิเคราะห์ทางการเงินและการรายงานเพื่อการบริหาร-21 (Financial Analysis & Management Reporting)

การวิเคราะห์ทางการเงินและการรายงานเพื่อการบริหาร-21 (Financial Analysis & Management Reporting)

23-24 กันยายน 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมด้วยบทวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาสาระ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ด้วยเวลาที่ประหยัดที่สุด และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • การนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ  
 • เรียนรู้แนวทางในการสร้างระบบข้อมูลที่ดี การกำหนดรูปแบบการรายงาน การวิเคราะห์ และวิธีการนำเสนอ
 • ประหยัดเวลาผู้บริหารในการวิเคราะห์ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลการปฏิบัติงาน ทำให้รู้สาเหตุของปัญหาได้เร็วขึ้น และแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
 • ส่งเสริมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล สามารถสร้างผลกำไรและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนามุมมองด้านการบริหาร และสนับสนุนส่วนงานอื่นได้ตรงตามความต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่ต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 • นักวิเคราะห์ นักบัญชีบริหาร ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานและข้อมูลเพื่อการบริหาร
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างระบบข้อมูล และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่ต้องการประหยัดเวลาในการติดตามและควบคุมงาน

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • Executive Coach: LMI-Leadership Coach, Financial Coach, Life Coach
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย