Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Upcoming seminar |

Financial Statements Analysis for Managing Business (การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 10)

Financial Statements Analysis for Managing Business (การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 10)

19 พฤษภาคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

“ ผู้บริหารควรมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีในเชิงบริหาร เพื่อใช้ตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ”

Course Outline:

 • แนวทางการใช้งบการเงิน เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจและการตัดสินใจ
 • ผลกระทบของหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่อการบันทึกกิจกรรมทางธุรกิจ
 • การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำงบการเงิน และการวัดผลในทางบริหาร
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบดุล
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน   
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเพื่อเจาะลึก ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
 • วิธีนำผลการวิเคราะห์งบการเงิน มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & EXECUTIVE  COACH)

 • Executive Coach: LMI-Leadership Coach, Financial Coach, Life Coach
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย