Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted in Courses, Upcoming seminar |

การบัญชี สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (Accounting for Executives – 2)

การบัญชี สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (Accounting for Executives – 2)

24-25 เมษายน  2562   

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

ทักษะด้านการบัญชี ให้ประโยชน์ทั้งด้านส่วนตัวและองค์กร เป็นบันไดสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน”   

วัตถุประสงค์

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาทางธุรกิจ เข้าใจเรื่องการบัญชี เพื่อการวัดผล การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้กิจการสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารทุกระดับ ที่มีความรับผิดชอบต่อผลประกอบการ
  • เจ้าของกิจการ กรรมการบริษัท
  • นักบัญชี / นักการเงิน ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบัญชี
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเติบโตในอาชีพการงาน

เนื้อหาการอบรม              เริ่มเวลา 09.00-17.00 น.

  • เข้าใจหลักการ แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี
  • เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
  • เข้าใจการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การแปลความหมายของงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน
  • สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อการวางแผนและบริหารการเงิน

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล   (CPA & Executive Coach)

·      ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิทยากรและโค้ชผู้บริหาร

·      อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน

·      อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

·      วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี