Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 18, 2018 in Courses, Upcoming seminar |

Finance for Non-finance Executives-20 (The Essentials of Finance and Accounting)

Finance for Non-finance Executives-20 (The Essentials of Finance and Accounting)

26-27 กุมภาพันธ์  2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

ทำไมผู้บริหารทุกคนต้องมีความรอบรู้ด้านการเงิน

 เมื่อธุรกิจเติบโตและเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น อีกทั้งต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างผลกำไรในทุกทาง และสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รู้จักเลือกใช้และจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีที่ฉลาดที่สุด

เรียนท่านผู้บริหารที่เป็น Non-financial Professional ทุกท่าน

ท่านเคยมีอาการอย่างนี้บ้างไหม?

 • เมื่อเข้าร่วมประชุมที่มีการอ้างอิงถึงตัวเลขผลประกอบการของบริษัท ท่านรู้สึกว่าขาดความมั่นใจขึ้นมาทันที ไม่ค่อยกล้าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวจะพูดผิด หรือเข้าใจผิด
 • ทำงานมานาน มีประสบการณ์สูง แต่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร  เพราะไม่รู้ในสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรจะรู้ ไม่สามารถรับผิดชอบผลประกอบการของบริษัทได้
 • แพ้เรื่องตัวเลข ไม่รู้ความหมายของข้อมูลทางการเงิน ไม่สามารถวัดผล หรือวิเคราะห์ผลประกอบการ ไม่สามารถจัดทำประมาณการทางการเงิน หรืองบประมาณได้ เพราะไม่รู้ว่าจะแปลงข้อมูลทางธุรกิจให้เป็นตัวเลขได้อย่างไร ไม่รู้ว่ากิจการควรทำอย่างไรจึงจะสร้างผลกำไร หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 • ฝากชีวิตไว้กับฝ่ายบัญชีและการเงิน แล้วแต่ฝ่ายนั้นจะนำเสนอ เพราะไม่สามารถสื่อสารพูดภาษาเดียวกันได้

ถ้าท่านรู้สึกว่างบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นเรื่องที่น่ากลัว ขอบอกว่า มีคนอีกมากมายที่เป็น Non-financial Professional  ที่รู้สึก เช่นเดียวกัน แต่เรื่องการเงินเป็นภาษาของธุรกิจ จึงเป็นด่านแรกที่สำคัญยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ให้ได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการเติบโตในองค์กร

หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนในสาขาการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ  เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะพบว่ามุมมองต่าง ๆของท่านจะมีเหตุมีผลมากขึ้น ท่านจะเก่งและประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เนื่องด้วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างถ่องแท้จากข้อมูลทางการเงิน ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยในด้าน การบัญชีและการเงิน เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
 • ท่านผู้บริหารที่เป็น Non-finance ทุกท่าน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างโอกาสในการก้าวสู่ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โค้ชผู้บริหาร
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี ในองค์กรชั้นนำ และสถาบันการเงินหลายแห่ง มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงกว่า 15 ปี
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งได้ที่  คุณรดา   โทร:    089– 015-8818

FAX หลักฐานการสมัครได้ที่ 02-885-2166

E- mail: mathurada15@gmail.com