Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Aug 5, 2018 in Courses, Upcoming seminar |

การบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)

การบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)

3-4 ตุลาคม 2561

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

วัตถุประสงค์

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาทางธุรกิจ เข้าใจเรื่องการบัญชี เพื่อการวัดผล การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้กิจการสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารทุกระดับ ที่ไม่ใช่นักบัญชี
  • เจ้าของกิจการ กรรมการบริษัท
  • นักบัญชี / นักการเงิน ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบัญชี
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเติบโตในอาชีพการงาน

เนื้อหาการอบรม              เริ่มเวลา 09.00-17.00 น.

- เข้าใจหลักการ แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี

- เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการประกอบธุรกิจ ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

- เข้าใจการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การแปลความหมายของงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล   (CPA & Executive Coach)

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และโค้ชผู้บริหาร
  • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
  • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี