Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on May 14, 2018 in Courses, Upcoming seminar |

Finance for the General Manager (การเงินสำหรับผู้บริหาร – รุ่นที่ 6)

Finance for the General Manager (การเงินสำหรับผู้บริหาร – รุ่นที่ 6)

สัมมนา 8 วัน เฉพาะวันเสาร์

เริ่มสัมมนาวันเสาร์ที่  18 สิงหาคม  2561

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

                                                                         อำนวยหลักสูตรโดย อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล พร้อมด้วยวิทยากรทรงคุณวุฒิ

“การบริหารการเงิน เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน”

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีภารกิจต้องดูแลผลประกอบรวมของกิจการ แต่ไม่มีพื้นความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารองค์กร ที่เพียงพอ
 • เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีเวลาจำกัด ต้องการเรียนลัดในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการบริหารการเงินของธุรกิจอย่างครบเครื่องภายใน 8 วัน
 • วิทยากรมีคุณวุฒิสูง ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหาร สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับการดูแลให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรเป็นรายบุคคล
 • ผู้เข้าอบรมมั่นใจได้ว่า เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์และทักษะด้านการเงินขั้นสูง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 • เพิ่มศักยภาพและภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร โดยใช้การเงินเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 • มีทักษะในการเชื่อมโยงการบริหารธุรกิจ และการบริหารการเงิน เพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม
 • มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน เข้าใจแนวคิดทางการเงิน และทางบัญชี
 • เข้าใจหลักการลงทุน  การจัดหาแหล่งเงินทุน แนวทางการสร้างกำไร และการสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ลงทุน
 • เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการเงิน ด้วยแนวทางการบริหารสมัยใหม่
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และใช้ในการวัดผลเพื่อการบริหาร
 • เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
 • เรียนรู้แนวทางในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การซื้อขายควบรวมกิจการ และการวางแผนภาษีขั้นสูงหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ      
 • ผู้บริหารระดับสูง  หรือ เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารระดับกลาง  ที่กำลังเตรียมตัวสู่ระดับที่สูงขึ้นไป
 • ผู้บริหารด้านการเงินการบัญชี ที่ต้องการเติบโตเป็น  CFO
 • ผู้จัดการที่ไม่มีพื้นด้านบัญชี-การเงิน  ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเงิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือ เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารระดับกลาง ที่กำลังเตรียมตัวสู่ระดับที่สูงขึ้นไป
 • ผู้บริหารด้านการเงินการบัญชี ที่ต้องการเติบโตเป็น CFO
 • ผู้จัดการที่ไม่มีพื้นด้านบัญชี-การเงิน ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเงิน

ผู้อำนวยการหลักสูตร: อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (CPA & EXECUTIVE COACH)

วิทยากรมีประสบการณ์ในการอบรมผู้บริหารระดับสูง มาแล้วมากกว่า 15 ปี ผู้เข้าอบรมชื่นชอบในทักษะการถ่ายทอดเรื่องที่ยากและซับซ้อนทางวิชาการ ให้เข้าใจได้ง่าย และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังสามารถให้การแนะนำปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ

 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และธนาคาร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาด้านการเงินการบัญชี และโค้ชผู้บริหาร
 • วิทยากรประจำของสถาบันการเงินชั้นนำ ผู้อำนวยการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารภายในองค์กร
 • อดีตอาจารย์พิเศษคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คอลัมนิสต์ วารสาร MONEY & BANKING และวารสาร Gourmet & CUISINE

ท่านจะได้รับ

1. วุฒิบัตรจากสถาบัน PSR Management Training

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

3. อาหาร+เครื่องดื่มตลอดการสัมมนา

4. มีสิทธิ์ชดเชยการสัมมนาได้ในรุ่นถัดไป หรือในหลักสูตรย่อยที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

(กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ตามตาราง)

5. ขอคำแนะนำปรึกษาจากวิทยากรได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อมีความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้   200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

ติดต่อและสำรองที่นั่งได้  คุณรดา     โทร:  08-9015-8818

FAX หลักฐานการสมัครได้ที่ 02-885-2166

 E- mail: mathurada15@gmail.com www.psrmt.com