Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Aug 5, 2018 in Courses, Upcoming seminar |

Managing Profit by Budgeting (การบริหารกำไรด้วยระบบงบประมาณ รุ่นที่ 11)

Managing Profit by Budgeting (การบริหารกำไรด้วยระบบงบประมาณ รุ่นที่ 11)

21 ก.ย. 2561

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

“ เครื่องมือในการบริหารธุรกิจที่สำคัญ คือ ระบบการวางแผนและควบคุมกำไรด้วยระบบงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และเกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ”

Course Outline:

 • การกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
 • เทคนิคการวางแผนและควบคุมกำไร
 • กระบวนการจัดทำแผนงานประจำปีและงบประมาณ
 • วิธีการตั้งงบประมาณและการกำหนดข้อสมมติฐานด้านต่างๆ
 • การจัดทำงบประมาณของธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ
 • การปรับงบประมาณให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (Rolling Forecast)
 • การใช้งบประมาณเป็นมาตรการในการวัดผลและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง กรณีศึกษา

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และโค้ชผู้บริหาร
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี

สามารถนำค่าอบรมไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้ถึง 200%

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณรดา   

โทร:  08-9015-8818   FAX: 02-885-2166

E:mail:mathurada15@gmail.com