Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on May 14, 2018 in Courses, Upcoming seminar |

Financial Statements Analysis for Managing Business ( การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 8 )

Financial Statements Analysis for Managing Business ( การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 8 )

18 พฤษภาคม 2561

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

Download Brochure and Registration form ใบสมัคร

ผู้บริหารควรมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีในเชิงบริหาร

 เพื่อใช้ตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

Course Outline:

 • แนวทางการใช้งบการเงิน เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจและการตัดสินใจ
  • ผลกระทบของหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่อการบันทึกกิจกรรมทางธุรกิจ
  • การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำงบการเงิน และการวัดผลในทางบริหาร
  • เทคนิคการวิเคราะห์งบดุล
  • เทคนิคการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
  • เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเพื่อเจาะลึก ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
 • วิธีนำผลการวิเคราะห์งบการเงิน มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล  (CPA & Executive Coach)

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และโค้ชผู้บริหาร
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี

สามารถนำค่าอบรมไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้ถึง 200%

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณรดา     โทร:  08-9015-8818   Fax: 0-2992-0440